Koncepcja Szkoły

 

 

KONCEPCJA
Pracy Zespołu Szkół w Iwierzycach
w latach 2010/2013

 

I.    CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego i Publiczne Przedszkole w Iwierzycach. Organem prowadzącym jest Gmina Iwierzyce. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. Zespół Szkół jest jednostką budżetową, obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Szkoła Podstawowa posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny stanowiący załącznik do statutu.

 

a)    Historia i tradycja szkoły (opis osiągnięć, zwłaszcza szczególnych, zasady obowiązujące uczniów w szkole)

 

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu powstała w 1972 roku. Wyznacznikiem działań  placówki są słowa: „mądrość, dobro i prawda drogowskazem doskonałości”

Promujemy rozwój samodyscypliny, wewnętrznej motywacji, dążenia do wszechstronnego rozwoju uczniów. Aktywnie włączamy rodziców i społeczność lokalną w podejmowane działania. Współpracujemy, dzieląc się swoim doświadczeniem, ze szkołami: z gminy Iwierzyce i z Klubu Szkół Westerplatte.

Szkoła swoje działania promuje w prasie gminnej i powiatowej („Reporter”, i „Wiadomości Iwierzyckie”).

Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami m.in. z GOKiS (Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu), GCI (Gminnym Centrum Informacji), Urzędem Gminy, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie Młp, Gminną Biblioteką Publiczną, Rewirem Posterunkowych, Opieką Społeczną, a także Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Iwierzyce, Stowarzyszeniem LEVER z Krakowa, „Pomocna dłoń” z Gdyni”, Fundacją „Serce". Realizujemy wiele programów własnych, podejmujemy różnorodne akcje o zasięgu ogólnokrajowym, a także organizujemy imprezy, które wykraczają poza środowisko szkolne.

Szkoła cieszy się uznaniem środowiska lokalnego. Dokładamy wielu starań, aby być placówką nowoczesną, dobrze zorganizowaną i wyposażoną w niezbędne pomoce naukowe.

 

b) Lokalizacja

 

Szkoła znajduje się w typowo rolniczej miejscowości, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi 18%.

 

c) Kadra szkoły

 

Nauczyciele systematycznie się doskonalą, wdrażają nowoczesne metody nauczania, liczne projekty edukacyjne i przedsięwzięcia, które służą podnoszeniu jakości pracy szkoły. Zapewniamy każdemu uczniowi bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, udział w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych.

 

d) Baza szkoły

 

Publiczne Przedszkole:

 • 2 sale lekcyjne,

 • salka do ćwiczeń gimnastycznych,

 • stołówka,

 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

 

Szkoła Podstawowa:

Dla realizacji swoich celów wykorzystujemy ciągle wzbogaconą bazę dydaktyczną, w tym:

 • 6 sali lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem,

 • pracownię internetową,

 • multimedialne centrum informacji,

 • bibliotekę,

 • salę gimnastyczną,

 • gabinet pielęgniarki,

 • sklepik szkolny,

 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

 

e) Uczniowie

  
 Do naszej placówki uczęszczają dzieci z Iwierzyc i Nockowej. Nasi uczniowie uzyskują na sprawdzianach zewnętrznych wyniki średnio o 2 pkt wyższe niż uczniowie w gminie, powiecie, województwie. Absolwenci odnoszą sukcesy w szkołach wyższych szczebli.

 

 II. CELE SZKOŁY

 

a) Cele ogólne - perspektywiczne - strategiczne

 

 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i aktywności poznawczej poprzez integrację prowadzącą do lepszego poznania świata, ludzi i siebie.

 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

 • Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacji wartości.

 

b) Cele etapowe

 

Głównym zadaniem dla wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, związanego z Zespołem Szkół w Iwierzycach będzie otwarcie się na innych, dostrzeganie w nich godnych partnerów własnych zmagań i wspieranie ich w wysiłkach i dążeniach ku temu, czmu razem nadajemy sens i znaczenie. Zespół Szkół w Iwierzycach będzie czynnikiem integrującym środowisko wiejskie. Będzie nośnikiem wiedzy oraz miejscem, w którym będzie się tworzyć i prezentować wartości kulturalne. Jak dotychczas szerokim frontem będzie wchodził do srodowiska z imprezami okolicznościowymi.

Będzie to szkoła ucząca dyscypliny, kultury osobistej, wolności i odpowiedzialności, tradycji i zwyczajów.

Zespół Szkół w Iwierzycach, od momentu założenia, funkcjonował będzie jako jeden organizm oświatowy,  realizujący odmienne cele dydaktyczne, ale wykorzystujący wspólne doświadczenia wychowawcze i opiekuńcze. Jego  działalność będzie służyć rozwojowi oferty edukacyjnej dla mieszkańców miejscowości, jak również umożliwi realizację podjętych planów i programów, wpisanych w zakres funkcjonowania placówek. Będzie miejscowym ośrodkiem kultury. Dzieci uczestniczyć będą w organizowanych przez szkołę wyjazdach do kina, teatru, w wycieczkach i konkursach. Opinia rodziców i uczniów, wyrażona w ankietach, będzie cennym wskaźnikiem jakości pracy szkoły. Jest to zarazem wskazówka, iż realizowany program wychowawczy i opiekuńczy szkoły jest słuszny.Dla poprawy warunków bazowych placówek,  niezbędne wydają się w przyszłości: odgrzybieni budynku przedszkola, budowa dachu na budynku szkolnym, remont elewacji budynku,  wymiana okien na sali gimnastycznej.

 

III.    MODEL ABSOLWENTA


Celem nauczania i wychowania będzie: 

 • kształtowanie kompetencji życiowych, takich, jak : umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł,
 • umiejętność rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych,
 • umiejętność samodzielnego uczenia się, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, umiejętność komunikowania się z różnymi ludźmi.
 • kształtowanie właściwego stosunku do uczniów do przyrody, kultury, sztuki  i techniki, umiejętności korzystania z ich zasobów, przygotowania do troski o nie i udziału w ich tworzeniu.
 • kształtowanie postaw poszanowania i kultywowania naszej tradycji.

 

IV.    PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY na najbliższy okres

 

1.    Pierwszy obszar: Baza szkoły

 

a)   Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres

 • Odgrzybianie budynku przedszkola.
 • Wyrównywanie placu szkolnego.
 • Wymiana okien.
 • Budowa dachu na budynku szkolnym.

 

2. Drugi obszar: Organizacja pracy szkoły/organizacja i zarządzanie szkołą

 

 • korzystanie z dotychczasowej wiedzy i doświadczeń Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły;
 • planowanie rozwoju i mierzenie jakości jako działań wspierających proces doskonalenia jakości pracy szkoły;
 • zaangażowanie w realizację wspólnych celów działania,
 • delegowanie uprawnień i odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań członkom Rady Pedagogicznej, stosownie do posiadanych przez nich predyspozycji i kompetencji,
 • wewnętrzne doskonalenie organizacji i rozwój szkoły dokonujący się od wewnątrz, czyli WDN;
 • doradzanie, motywowanie i pomoc w rozwoju istniejących przedmiotowych zespołów nauczycieli;
 • tworzenie zespołów zadaniowych realizujących zadania z zakresu zapewniania jakości pracy szkoły i jej mierzenia;

 

3. Trzeci obszar: Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych

 

 1. utrzymanie wysokiego poziomu nauczania,
 2. udział uczniów w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych,
 3. uzyskiwanie wysokich wyników na sprawdzianach zewnętrznych po klasie szóstej

 

4. Czwarty obszar : Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

 

 1.  udział w konferencjach i warsztatach metodycznych
 2. udział w szkoleniach WDN

 

5. Piąty obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

 

 • integrację działań z zakresu dydaktyki, wychowania, opieki i profilaktyki – np. wyodrębnić działania profilaktyczne w pracy szkoły, tzn. dostrzec elementy profilaktyczne w programach nauczania i wychowawczym oraz zaplanować działania specyficzne dla profilaktyki szkolnej;
 • profilaktykę drugorzędową, czyli reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy (wskazanie, czasem pomoc w organizacji pierwszego kontaktu ze specjalistą, itp.);
 • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji i przestępczości – koła, kluby,  zabawy dyskoteki, praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego, integrowanie rodziców wokół tych działań;
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły;
 • w miarę możliwości organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych;
 • otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wspieranie ich rodziców i wychowawców;
 • tworzenie wraz z uczniami ceremoniału i tradycji szkoły.
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com